فمتولیزیک یا زدلیزیک کارآمدترین تکنولوژی موجود در زمینه جراحی لیزر چشم است. لیزیک مخفف استفاده از لیزر در ضخامت بسیار پائین است که روشی است که در این نوع عمل از آن استفاده می‌شود. فمتو بیانگر تکنولوژی است که در این مورد جدیدترین نوع لیزر است: فمتوسکند.

لیزر فمتوسکند شامل برش فلپ نازک میکروسکوپی بر روی سطح قرنیه است، سپس  لیزر اکسمر برای اصلاح هر گونه خطای انکساری موجود استفاده می‌شود. با فیمتو لیزیک می‌توان به راحتی و با موفقیت نمره‌های دیوپتر چشم بین ۱۲- و ۶+ را درمان کرد.

لیزر فمتولیزیک چگونه عمل می‌کند؟


فمتولیزرها با استفاده از اصول از هم گسیختگی بافتی عمل می‌کند: جراح با استفاده از انرژی لیزر مادون قرمز الگویی از فضاهای بسیار کوچک و همپوشانی در زیر سطح قرنیه  ایجاد می‌کند.
لیزر در سرعت بسیار بالا عمل می‌کند: تکانه‌هایی با یک کوآدریلیونوم ثانیه یا یک فمتوسکند.

این تکانه‌های لیزری بسیار قوی بدون ایجاد گرما یا تماس با بافت اطراف باعث از هم جدا شدن بافت قرنیه در سطح مولکولی می‌گردد. همانطور که لیزر به سمت بالا و پایین چشم حرکت می‌کند، فلاپ قرنیه کامل تشکیل می‌شود. بعد از ایجاد فلپ، جراح آن را با یک ابزار با طراحی مخصوص بالا می‌برد. لیزر اکسیمر سپس برای بریدن برش‌های نازک قرنیه و در انجام صحیح اصلاحات انکساری استفاده می‌شود.